Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Archive for the ‘Tietue 2015 nro 2’ Category

Vuoden toinen tietue paneutuu tieteellisen kirjaston rooliin tiedeviestinnässä. Lisäksi käsitellään Jyväskylän yliopiston avointa julkaisutoimintaa sekä sitä, miten kirjasto tarjoaa tukea tutkimusaineistojen hallinnassa. Mukana myös kirjallisuuskatsaus vaihto-opiskelijoiden kirjaston käytöstä.

  1. Tieteellinen kirjasto ja tiedeviestintä
  2. Avoin julkaisutoiminta Jyväskylän yliopistossa 2014
  3. Sähköisten tutkimusaineistojen hallinnan tuki yliopistokirjaston trendinä keväällä 2015
  4. An international student as a library user – a short review

Lisää kirjaston asioita voit seurata JYKe-blogista, Facebookista ja Twitteristä.

Toimituskunta

Read Full Post »

Tutkijoiden työhön sisältyy monenlaisia vuorovaikutusta edellyttäviä työtehtäviä (Laajalahti 2014), joista yksi on tiedeviestintä. Tiedeviestintään voi nähdä kuuluvan sekä tutkijayhteisön sisällä tapahtuvan tieteellisen viestinnän että populaarimman ja yleistajuisemman viestinnän, joka on suunnattu kansalaisille ja ns. suurelle yleisölle (Karvonen, Kortelainen & Saarti 2014: 49). Tällaista kahtiajakoa tieteellisen viestinnän ja populaarin viestinnän kesken on myös kyseenalaistettu ja alettu puhua tiedeviestinnän jatkumosta (mts 49, 168).

Tieteellinen viestintä ei rajoitu pelkästään tutkijayhteisön sisällä ilmeneväksi vertaisviestinnäksi, vaan siihen osallistuvat esimerkiksi tiedehallinto, kirjastot ja joukkoviestimet (Kärki 1999: 202). Tässä artikkelissa kuvaamme Jyväskylän yliopiston kirjaston (JYK) osalta, miten tieteellinen kirjasto osallistuu tiedeviestintään ja tukee sitä. Tarkastelemme erityisesti tiedeyhteisön sisällä ilmenevää ja tutkijoiden työtä tukevaa viestintää. Tämän lisäksi on hyvä muistaa, että tiedeviestintä koskettaa yhtä lailla opiskelijoita, opetushenkilökuntaa, muita yliopistolaisia sekä usein myös yliopistoyhteisön ulkopuolista suurta yleisöä. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopisto on profiloitunut avoimen tieteen ja julkaisutoiminnan kannattajaksi ja kehittäjäksi jo usean vuoden ajan. Vuonna 2014 avoimen tieteen tukemiseksi ja kehittämiseksi tehtiin taas useita eri toimenpiteitä ja päätöksiä.

Huhtikuussa 2014 otettiin yliopiston tutkimusjulkaisujen hallinnan kannalta merkittävä askel, kun julkaisujen tallennus yliopiston tutkimusrekisteriin siirrettiin ja keskitettiin kirjaston vastuulle. Kirjasto otti uuden ja merkittävän tehtävän mielellään vastaan, sillä se merkitsi samalla edistysaskelta tutkimusjulkaisujen avoimen rinnakkaistallentamisen kannalta. Nythän kirjasto sai oivan mahdollisuuden suoraan yhteydenpitoon jokaisen tutkimusjulkaisuja tuottavan tutkijan kanssa.

Merkittävä päätös avoimen tieteen kehittämisessä.

Joulukuussa 2014 yliopiston rehtori teki päätöksen, jonka mukaan kaikki tutkimusjulkaisut tulee toimittaa kirjastoon TUTKA-raportoinnin yhteydessä rinnakkaistalletettavaksi julkaisuarkisto JYXiin. Tämä päätös on erittäin merkittävä yliopiston avoimen tieteen kehittämisessä, sillä päätös noudattaa suurten tutkimusrahoittajien linjaa, esimerkiksi EU edellyttää tutkimusjulkaisujen avoimuutta. Samalla päätös selkiyttää yliopiston toimintaperiaatteita ja antaa kirjastolle mahdollisuuden todella viedä eteenpäin yliopiston tutkimusjulkaisujen kansainvälistä näkyvyyttä. (lisää…)

Read Full Post »

Julkisin varoin tuotetut tutkimusaineistot pitäisi saada uudelleen tutkimuksen käyttöön. Huolellisesti kerättyjen, taidokkaasti kuvailtujen ja järkevällä tavalla arkistoitujen aineiston jatkokäytölle on monia perusteita. Yliopistot ovat jo julkaisseet tutkimusaineistojen jatkokäyttöä koskevia linjauksiaan ja näissä on myös kirjastoille osoitettu joko suoraan tai sisäänkirjoitetusti uusia tehtäviä.

Kirjastot ovat muistiorganisaationa luontevia toimijoita tutkimusaineistojen tallennuksen ja jatkokäytön tukena, koska tätä työtä tehdään jo entuudestaan kirjastojen ylläpitämissä julkaisuarkistoissa. Kirjastoilla on ennen kaikkea huomattavan pitkä kokemus ja sitä myötä erinomainen ammattitaito aineistojen kuvailutyössä ja metatietojen tallentamisessa, mikä on edellytys tallennettujen aineiston löydettävyydelle. Tätä työtähän kirjastot ovat tehneet ”ikuisuuden” kokoelmatyössään ensin painettujen aineistojen ja myöhemmin myös elektronisten aineistojen kanssa. (lisää…)

Read Full Post »

International students in academic libraries are a subject that has generated some interest in library science. As a part of my TACE coursework, I studied a few of the more recent articles (last ten years or so) on the subject. In this article, adapted from my coursework, I try to present some of the main points from these studies.

Libraries survey international students, both to find out problem areas in their information literacy skills and to find out what kind of services international students are hoping to receive from libraries. A good example of this type of survey is the one conducted by Pamela Jackson in the San Jose State University (Jackson, 2005).

Jackson found out that international students are used to modern information technology and are reasonably computer savvy. This means that if international students have trouble using library services to their full extent, the cause of this is something else than simple lack of technological skills. Jackson found out that certain Western library concepts, such as interlibrary loan and librarian reference-by-appointment, were new to the international students answering the survey. This could be solved with better communication by the library. In fact, the surveyed students themselves ask for more extensive introduction and orientation to the library services and policies. (lisää…)

Read Full Post »