Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tietotekniikka’

Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnassa on kaksi laitosta, tietojenkäsittelytieteen ja tietotekniikan laitos. Näistä kumpikin on hyvin monimuotoinen tutkimusaloiltaan, joten tiedekunta kokonaisuutena sisältää paljon erilaisia tutkimussuuntauksia. Monet tiedekunnan tutkimusaloista ovat myös poikkitieteellisiä, ja näin ollen tiedekunnan eri alojen tutkimus- ja julkaisukulttuureilla voi olla enemmän yhtäläisyyksiä muiden tieteenalojen tutkimus- ja julkaisukulttuureihin kuin toisiinsa.

Tässä artikkelissa tarkastelen sitä, kuinka tutkimusalojen erilaisuus näkyy informaatioteknologian tiedekunnan väitöskirjoissa käytetyissä lähteissä. Tarkastelun kohteena on kahdeksan vuonna 2013 ilmestynyttä väitöskirjaa, jotka on pyritty valitsemaan siten, että ne edustavat erityyppisiä tutkimusaloja. Useimmat näistä väitöskirjoista ovat artikkeliväitöskirjoja, mutta tarkastelen tässä vain niiden yhteenveto-osien lähdeluetteloita. Oletukseni on, että ne vastaavat tarpeeksi hyvin kaikkia väitöskirjaa varten tehdyssä tutkimuksessa käytettyjä lähteitä. (lisää…)

Read Full Post »

Kirjastoalan kehityksestä ja tulevaisuudesta on laadittu ennusteita jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 1985 julkaistun Tampereen yliopiston kirjastotieteen ja informatiikan professori Marjatta Okon juhlakirjan muutamassa artikkelissa pohditaan kirjastoalan ja tietotyön tulevaisuutta voimakkaasti automatisoituvassa yhteiskunnassa.

Mariam Ginman tarkastelee artikkelissaan Mot en användarorienterad serviceriktining i biblioteken och informationnscentralerna kirjasto- ja informaatiopalvelujen tulevaisuutta nojautuen käytettävissä olleeseen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen. Artikkelin lähtökohtana on havainto, että kirjastot ja niiden asiantunteva henkilökunta saavat haastajia muistakin ammattiryhmistä tietoyhteiskunnan tulevina vuosina. Kirjastot voivat onnistua asemansa säilyttämisessä tai voimistamisessa, mutta tämä riippuu niiden kyvystä sopeuttaa toimintansa uusien vaatimusten mukaisiksi. Keskeistä on palvelutason ylläpito ja vahvistaminen käyttäjien tarpeet ennakoiden sekä uuden tekniikan käyttöönotto. Kirjastojen hallinto ja johtaminen sekä alan koulutus ovat näissä kriittisiä menestystekijöitä.

Kirjastojen onnistuminen asemansa säilyttämisessä ja voimistamisessa riippuu niiden kyvystä sopeuttaa toimintansa uusien vaatimusten mukaisiksi. (lisää…)

Read Full Post »