Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tutkimusaineisto’

Tieteellinen toiminta ja ennen kaikkea siihen liittyvät eettiset käytänteet perustuvat luottamukseen. Luottamus taas peilautuu tutkijoiden ja heidän edustamiensa tutkimusorganisaatioiden maineeseen. Eettisen tarkastelun kestävä tutkimus on arvo, jonka rikkomisesta seuraavat toimet on selkeästi ilmaistu mm. Jyväskylän yliopiston eettisissä periaatteissa:

”Opiskelijan harjoittama plagiointi tai muu vilppi opiskelussa ei loukkaa vain heidän opettajiaan ja ohjaajiaan, vaan on loukkaus koko yliopistoyhteisöä ja sen noudattamia eettisiä periaatteita kohtaan.”

Samat eettiset periaatteet koskevat yhtä lailla yliopiston tutkimushenkilökuntaa.

Luottamus ja tieteen eettiset käytänteet näyttävät joutuvan koetukselle, kun tutkimustoimintaa mitataan ja arvotetaan yhteismitallisesti samojen kriteereiden mukaisesti. Lähtökohtana on, että tieteenalasta riippumatta kunnia pitäisi pystyä osoittamaan sille, jolle se kuuluu (ks. Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet).

(lisää…)

Read Full Post »

LIBER 2015* -konferenssin antia

Lähes 500 osanottajaa 40 maasta kokoontui kesäkuun viimeisellä viikolla Lontooseen pohtimaan avoimen tieteen yliopistoyhteisöille tuomia haasteita. Tavoite oli selkeä:

Julkisin varoin tuotettu tieto tulee saada vapaasti koko maailman saataville. Tieteen perimmäinen tehtävä on luoda hyvinvointia.

Lisäksi iso osa tutkimuksesta tehdään julkisin varoin. Kuitenkin valtaosa tutkimuksesta julkaistaan edelleen maksumuurien takana. Tuloksiin pääsee vain murto-osa maailman varakkaimmasta väestöstä – kerättyyn dataan eivät juuri hekään. Uusin tieto ja valmiiksi kerätty data-aineisto jäävät piiloon. Tämä rakenne on saatava muuttumaan.

Avoimuuteen tähdätään nyt tosissaan. Euroopan komission Tutkimus- ja innovaatioyksikön johtaja Dr. Jean-Claude Burgelman korosti, että EU-maiden mahdollisuudet vaurastumiseen nojaavat nimenomaan avoimen tieteen tuomiin mahdollisuuksiin. Ajatuksena on, että parempi pääsy tietoon tuottaa innovaatioita, yritysideoita ja tukee tuotekehitystä.

(lisää…)

Read Full Post »

Julkisin varoin tuotetut tutkimusaineistot pitäisi saada uudelleen tutkimuksen käyttöön. Huolellisesti kerättyjen, taidokkaasti kuvailtujen ja järkevällä tavalla arkistoitujen aineiston jatkokäytölle on monia perusteita. Yliopistot ovat jo julkaisseet tutkimusaineistojen jatkokäyttöä koskevia linjauksiaan ja näissä on myös kirjastoille osoitettu joko suoraan tai sisäänkirjoitetusti uusia tehtäviä.

Kirjastot ovat muistiorganisaationa luontevia toimijoita tutkimusaineistojen tallennuksen ja jatkokäytön tukena, koska tätä työtä tehdään jo entuudestaan kirjastojen ylläpitämissä julkaisuarkistoissa. Kirjastoilla on ennen kaikkea huomattavan pitkä kokemus ja sitä myötä erinomainen ammattitaito aineistojen kuvailutyössä ja metatietojen tallentamisessa, mikä on edellytys tallennettujen aineiston löydettävyydelle. Tätä työtähän kirjastot ovat tehneet ”ikuisuuden” kokoelmatyössään ensin painettujen aineistojen ja myöhemmin myös elektronisten aineistojen kanssa. (lisää…)

Read Full Post »

Avoimen tiede ja tutkimus –hankkeen onnistuminen edellyttää, että tiedetään, miten ja missä tutkimuksen dataa säilytetään ja julkaistaan, kuka sen omistaa sekä miten datasta ja sen olemassaolosta kerrotaan muille. Humanistisen tutkimuksen kohdalla sama kysymyksenasettelu koskee digitoituja aineistoja, joiden hyödyntäminen aikaisemmin on voinut olla käytännössä mahdotonta esimerkiksi aineistojen haurauden ja muuten heikon kunnon vuoksi.

Humanistisen tutkimuksen hyödyntämiä aineistoja on digitoitu jo vuosikymmenten ajan, mutta keskustelu tutkimuksen avoimuutta korostavasta tiedepolitiikasta on nostanut aineistojen saavutettavuuden (tutkimustyön tehostaminen) rinnalle lisäksi keskustelun tutkimustulosten evaluoituvuudesta. Kun julkaisuun voidaan liittää linkki alkuperäislähteeseen, voivat lukijat arvioida tutkimuksen tasokkuutta myös tutkimusaineistojen tulkinnan näkökulmasta.

Arkistolaitoksen Digitaaliarkistosta saa vaivattomasti kattavan kuvan siitä aineistosta, joka on jo digitoitu ja mitä tullaan digitoimaan.

Humanistisessa tutkimuksessa tieteen avoimuuden haasteena ovatkin erilaiset toisistaan irrallaan olevat projektit, jotka tuottavat arvokkaita aineistoja tutkimuksen käyttöön, mutta ei ole Digitaaliarkiston tuottaman tiedon tavoin saatavissa koottua tietoa. (lisää…)

Read Full Post »