Feeds:
Artikkelit
Kommentit

Posts Tagged ‘tutkimusetiikka’

Tieteellinen toiminta ja ennen kaikkea siihen liittyvät eettiset käytänteet perustuvat luottamukseen. Luottamus taas peilautuu tutkijoiden ja heidän edustamiensa tutkimusorganisaatioiden maineeseen. Eettisen tarkastelun kestävä tutkimus on arvo, jonka rikkomisesta seuraavat toimet on selkeästi ilmaistu mm. Jyväskylän yliopiston eettisissä periaatteissa:

”Opiskelijan harjoittama plagiointi tai muu vilppi opiskelussa ei loukkaa vain heidän opettajiaan ja ohjaajiaan, vaan on loukkaus koko yliopistoyhteisöä ja sen noudattamia eettisiä periaatteita kohtaan.”

Samat eettiset periaatteet koskevat yhtä lailla yliopiston tutkimushenkilökuntaa.

Luottamus ja tieteen eettiset käytänteet näyttävät joutuvan koetukselle, kun tutkimustoimintaa mitataan ja arvotetaan yhteismitallisesti samojen kriteereiden mukaisesti. Lähtökohtana on, että tieteenalasta riippumatta kunnia pitäisi pystyä osoittamaan sille, jolle se kuuluu (ks. Jyväskylän yliopiston julkaisueettiset periaatteet).

(lisää…)

Read Full Post »

Julkisin varoin tuotetut tutkimusaineistot pitäisi saada uudelleen tutkimuksen käyttöön. Huolellisesti kerättyjen, taidokkaasti kuvailtujen ja järkevällä tavalla arkistoitujen aineiston jatkokäytölle on monia perusteita. Yliopistot ovat jo julkaisseet tutkimusaineistojen jatkokäyttöä koskevia linjauksiaan ja näissä on myös kirjastoille osoitettu joko suoraan tai sisäänkirjoitetusti uusia tehtäviä.

Kirjastot ovat muistiorganisaationa luontevia toimijoita tutkimusaineistojen tallennuksen ja jatkokäytön tukena, koska tätä työtä tehdään jo entuudestaan kirjastojen ylläpitämissä julkaisuarkistoissa. Kirjastoilla on ennen kaikkea huomattavan pitkä kokemus ja sitä myötä erinomainen ammattitaito aineistojen kuvailutyössä ja metatietojen tallentamisessa, mikä on edellytys tallennettujen aineiston löydettävyydelle. Tätä työtähän kirjastot ovat tehneet ”ikuisuuden” kokoelmatyössään ensin painettujen aineistojen ja myöhemmin myös elektronisten aineistojen kanssa. (lisää…)

Read Full Post »

Jyväskylän yliopistossa on seitsemän tiedekuntaa, joiden kaikista jatko-opiskelijoista vain pieni osa (noin 14 – 15 %) on kansallisuudeltaan muita kuin suomalaisia. Vuoden 2011 tietojen mukaan suhteellisesti eniten kansainvälisiä jatko-opiskelijoita oli informaatioteknologian tiedekunnassa ja Kauppakorkeakoulussa.

Kirjaston tutkijapalvelut kansainvälisille tohtorikoulutettaville

Jyväskylän yliopiston kansainvälisten tohtorikoulutettavien jakautuminen tiedekuntien kesken heijastaa ymmärrettävästi tieteenalojen luonnetta ja yleistä kansainvälistä kiinnostavuutta. Humanistisen tiedekunnan tohtorikoulutettavat tulevat todennäköisemmin Euroopasta kuin Aasiasta, kun taas kasvatustieteellisen tiedekunnan koulutustarjonta kiinnostaa eri puolilta Afrikkaa kotoisin olevia väitöskirjan tekijöitä. (lisää…)

Read Full Post »

Akateeminen rehellisyys ja tutkimuksen hyvät käytänteet ovat olleet tieteen tekemisen perusteet iät ajat. Keskustelu aiheesta on entisestään vahvistunut viime vuosina, sillä plagiointi on tullut osaksi opiskelua ja tutkimusta eri puolilla maailmaa.

Keskeisenä syynä vilpin yleistymiseen ovat Internetin helppokäyttöisyys ja ennen kaikkea vapaasti käytettävien e-aineistojen lisääntyminen.

Suomalaisen koulutusjärjestelmän kasvateille plagiointi on tuttu käsite, ja kaikki korkeakoulut ilmaisevat noudattavansa Tutkimuseettisen neuvottelukunnan vuonna 2002 laatimaa ohjeistoa hyvistä tieteellisistä käytänteistä. Jyväskylän yliopisto on myös muiden suomalaisten korkeakouluyhteisöjen tavoin hankkinut plagiaatintunnistusjärjestelmän. Tutkijoiden mielestä plagiointi on käytännössä haastavampi ilmiö, koska vilpilliset teot ovat moninaisia ja niiden tutkiminen edellyttää, että tutkittavat tunnustavat tekonsa. (lisää…)

Read Full Post »